fbpx

Ljutomer je mesto, ki ima dolgo tradicijo organiziranega šolstva. Ljudska šola je pod pokroviteljstvom ljutomerskega župnika obstajala že sredi 16. stoletja in je po uvedbi terezijanskih šolskih reform postala javna. Leta 1857 je ta postala glavna šola, po osnovnošolski reformi pa se je 1869. preoblikovala v štirirazredno ljudsko šolo. Že pred tem je bila leta 1861/62 ustanovljena enorazredna meščanska šola, ki se je še isto leto preimenovala v enoletno realko, za tisti čas primerljivo z nižjo srednjo šolo. Kratek čas je med leti 1873 in 1875 v Ljutomeru delovala tudi Kmetijska nadaljevalna šola. Leta 1894 je bila ustanovljena štirirazredna nemška šola; takrat je nemški Schulverein leta 1895 zgradil novo šolsko poslopje, kjer še danes domuje gimnazija. V naslednjih 120 letih je tako šolsko poslopje doživljalo stalne gradbene kakor tudi vsebinske spremembe in dograjevanja. 1919. je bila ustanovljena trirazredna meščanska šola s kmetijskim značajem, ki se je leta 1925 preoblikovala v štirirazredno meščansko šolo z novim imenom Državna Meščanska šola dr. Frana Miklošiča. Po drugi svetovni vojni se je šola preoblikovala v nižjo gimnazijo. Leta 1963 je bila ustanovljena Gimnazija Frana Miklošiča. Z uvedbo usmerjenega izobraževanja se je leta 1981 namesto gimnazijskega programa začel izvajati družboslovno-jezikovni program, kateremu so leta 1989 dodali še naravoslovno-matematičnega. Leta 1990 je bil ponovno uveden gimnazijski program, šola pa se je preimenovala v prvoten naziv Gimnazija Frana Miklošiča. Naslednje leto je bilo ime nekoliko popravljeno in je dobilo današnjo obliko Gimnazija Franca Miklošiča. Leta 1998 se je poleg gimnazijskega programa začel izvajati program predšolska vzgoja, ki izobražuje bodoče pomočnike vzgojiteljev. Danes Gimnazijo Franca Miklošiča obiskuje več kot 600 dijakov v programih: splošna gimnazija, predšolska vzgoja in maturitetni tečaj. Hkrati na šoli potekajo tudi številni programi izobraževanja odraslih.

Kljub turbulentnemu dogajanju 20. stoletja je zgradba, v kateri več kot 50 let domuje Gimnazija Franca Miklošiča, ohranila prvotno vsebino, in tudi vsi, ki so gradbeno posegali v prostor, so ohranjali prvoten arhitekturni slog. 120 let so v zgradbo vstopale generacije vedoželjne mladeži, živeče na obeh straneh Mure, in iz nje v svet odhajale z znanjem, ki so ga usvojile v zgradbi častitljive starosti.

PRELOMNICE V GRADNJI IN DOZIDAVI ZGRADBE GFML

  • 1895 IZGRADNJA ŠOLSKE ZGRADBE
  • 1926 IZGRADNJA SOKOLSKEGA DOMA (PARTIZAN)
  • 1981–1986 IZGRADNJA PRIZIDKA (POVEZAVA ŠOLE S TAKRATNO TELOVADNICO)
  • 1996 DOGRADITEV NOVEGA DELA IN OBNOVA STAREGA
  • 2002 PREUREDITEV PODSTREŠJA V UČILNICE
  • 2008 IZGRADNJA VHODA V ŠOLO
  • 2010 PREUREDITEV ŠOLSKE TELOVADNICE V UČILNICE IN KABINETE
  • 2012 IZGRADNJA DVIGALA ZA GIBALNO OVIRANE OSEBE

Animacija OD TEMELJEV DO STREHE, avtor: Metod Kulčar, dijak 3. letnika gimnazije