fbpx

V šolskem letu 2022/23 je na šoli pričel delovati Šolski sklad GFML, ki je bil ustanovljen za naslednje potrebe:

  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne  financirajo iz javnih sredstev, 
  • nakup nadstandardne opreme, 
  • zviševanje standarda pouka, 
  • za udeležbo dijakov iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane  z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih  sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

Obveščamo vas, da lahko starši vložite Vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada za svojega otroka, v kolikor se navezujejo potrebe na zadnjo alinejo prejšnjega odstavka.

Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili, lahko oddate osebno šolski svetovalni službi, ali v tajništvu šole oziroma jo pošljete po pošti na naslov Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer, s pripisom: “za šolski sklad”. 

Vlogo se odda enkrat letno v tekočem šolskem letu, in sicer najkasneje do vključno 15. oktobra. Oziroma med letom, v kolikor je prišlo do večjih sprememb v socialno ekonomskem statusu družine.

Šolski sklad zbira sredstva iz naslednjih naslovov:

  • prispevkov staršev,  
  • donacij, 
  • zapuščin,  
  • drugih virov.  

Starši lahko tako podprete delovanje šolskega sklada z donacijo iz odmere vaše dohodnine (do 0,3% donacije iz dela dohodnine za posamezno leto). V ta namen izpolnite dokument, ki ga prilagamo temu sporočilu »Zahteva za namenitev dela dohodnine« in jo vložite ustreznemu organu.  Za vaš prispevek se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Vabimo vas, da se v priloženih dokumentih podrobneje seznanite z delovanjem šolskega sklada na šoli. Dobrodošle so seveda tudi vaše pobude in vaši predlogi o namenu porabe sredstev iz šolskega sklada.