fbpx

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016, 2017, 2017/II in 2021

MIZS slo EKP socialni sklad

 

Operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacije se izvajajo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja:
8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Namen operacije je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva izkušenega učitelja za zagotovitev trajnejših učinkov.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanje in s tem prispeva k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2021
Operacija se izvaja v obdobju od 1. 11. 2020 do 30. 6. 2021.

Rezultati operacije:
Na operaciji smo zaposlili Nino Balažek, magistrico anglistike in magistrico profesorico slovenskega jezika in književnosti, ki se uspešno vključuje v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, tudi v izvajanje pouka na daljavo, kar zajema samostojno delo, nadomeščanja, kasneje tudi sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z dijaki. V tem času se kandidatka pripravlja na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, se seznanja s šolsko zakonodajo, z internimi akti šole ter ostalim strokovnim gradivom. Navaja se na samostojno opravljanje učiteljskega poklica, pod vodstvom dodeljene mentorice. Kandidatka se bo v času operacije zagotovo uspešno pripravila na samostojno opravljanje učiteljskega poklica.

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017/II
Operacija se je izvajala v obdobju od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017.

Rezultati operacije:
Na operaciji smo zaposlili Tjašo Šuc Visenjak, magistrico profesorico nemščine kot tujega jezika in magistrico profesorico angleščine, ki se uspešno vključuje v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z dijaki. V tem času se je tudi pripravljala na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, se seznanjala s šolsko zakonodajo, z internimi akti šole ter ostalim strokovnim gradivom. Navajala se je na samostojno opravljanje učiteljskega poklica, pod vodstvom dodeljene mentorice. Kandidatka se bo v času operacije zagotovo uspešno pripravila na samostojno opravljanje učiteljskega poklica.

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017
Operacija se je izvajala v obdobju od 1. 12. 2016 do 31. 7. 2017.

Rezultati operacije:
Na operaciji smo zaposlili Martino Ščernjavič, magistrico profesorico sociologije in magistrico profesorico pedagogike, ki se je vključevala v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z dijaki. V tem času se je tudi pripravljala na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, se seznanjala s šolsko zakonodajo, z internimi akti šole ter ostalim strokovnim gradivom. Navajala se je na samostojno opravljanje učiteljskega poklica, pod vodstvom dodeljenega mentorja.

Kandidatka se je v času operacije uspešno pripravila na samostojno opravljanje učiteljskega poklica in tako sedaj poučuje v izobraževanju odraslih.

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2016
Operacija se je izvajala v obdobju od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2016.

Rezultati operacije:
Na operaciji smo zaposlili Viktorijo Ternar Horvat, učiteljico matematike, ki se je vključevala v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z dijaki. Sodelovala je pri ocenjevanju poskusnih matur in urejanju spletne učilnice moodle. Viktorija je izdelala računalniške plakate za matematično učilnico ter je sodelovala pri izdelavi gradiv za e-učbenik. V tem času se je tudi pripravljala na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, se seznanjala s šolsko zakonodajo, z internimi akti šole ter ostalim strokovnim gradivom.

Kandidatka se je v času operacije uspešno pripravila na samostojno opravljanje učiteljskega poklica in tako sedaj nadomešča učiteljico na porodniškem dopustu, delno pa je zaposlena tudi na projektu NA-MA POTI.


Učim se biti učitelj

UBU web

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

S programom v okviru projekta se spodbuja krepitev kompetenc učiteljev, svetovalnih delavcev oziroma vzgojiteljev začetnikov za obdobje šestih mesecev na projektnih delovnih mestih: učitelj začetnik brez naziva, vzgojitelj začetnik brez naziva, svetovalni delavec začetnik brez naziva, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe oziroma nimajo ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, ki so zahtevane za pristop k strokovnemu izpitu.

Učitelj začetnik je na GFML svoje naloge izvajal ob podpori tima za uvajanje, sestavljenega iz ravnatelja, izkušenega učitelja in učitelja začetnika. V času projekta je bil  vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo - samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z dijaki. Pri svojem delu je bil deležen strokovne, družbene ter osebne podpore.