fbpx

ustart logo

S šolskim letom 2015/2016 se je naša šola vključila v mednarodni projekt UStart – Izzivi podjetnosti za mlade (Youth Start – Entrepreneurial Challenges), v katerem sodeluje 12 partnerskih institucij iz 6 držav. V Sloveniji projekt vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje.

Temeljni namen projekta je spodbujanje razvoja transverzalnih veščin 21. stoletja s sodobnimi pristopi. Ena izmed teh je samoiniciativnost in podjetnost, kot je opredeljena v evropskem referenčnem okviru ključnih kompetenc (Priporočilo evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za VŽU, UL EU, 30. 12. 2006). To transverzalno ključno kompetenco bomo v projektu smiselno integrirali v pouk s spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in samouravnavanja, dela z viri, spodbujali bomo ustvarjalnost in kreativnost itd.

Cilji projekta:

  • razvojno delovati: učitelji bomo načrtovali, izvajali in spremljali pouk tako, da bomo integrirali veščine in znanja, ki tvorijo ključno kompetenco samoiniciativnost in podjetnost, ob spremljanju in podpori ravnatelja;
  • učitelji in učenci bomo spoznali temeljna izhodišča učenja z izkušnjami;
  • učitelji bomo spoznavali prakse razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti v drugih sodelujočih državah in z njimi izmenjavali izkušnje oz. primere kakovostne prakse.

Potek projekta:

V šolskem letu 2015/2016 je naša šola bila vključena v eksperimentalno skupino, tako smo po začetnih usposabljanjih, ki smo se jih udeležile v projekt vključene učiteljice, v omenjenem šolskem letu, v drugih letnikih programa splošna gimnazija (raven B1) izvajali dejavnosti, ki pri dijakih spodbujajo inovativnost in ustvarjalnost ter s tem razvoj kompetence podjetnosti.

Usposabljanje, ki so ga  razvili avstrijski partnerji v projektu, temelji na t. i. TRIO modelu, ki vsebuje:

  1. Temeljno izobraževanje za podjetnost,
  2. Podjetnostno kulturo,
  3. Podjetnostno državljansko vzgojo.

Model sestavljajo vsebinskih sklopi, ki jih v projektu imenujemo »izzivi«:
1. Ideja, 2. Junak, 3. Moja skupnost, 4. Empatija, 5. Stojnica z limonado, 6. Reci Da, 7. Vrednost odpadkov.
Del projekta pa je seveda bila tudi (začetna, vmesna in končna) evalvacija, ki smo jo izvajali s pomočjo anketnih vprašalnikov.

foto gfm media

V šolskem letu 2016/2017 je šola nadaljevala z izvajanjem izzivov na ravni B2, kar pomeni, da smo izzive izvajali v tretjih letnikih programa splošna gimnazija, ki so že bili deležni spoznavanja izzivov na ravni B1. To šolsko leto smo izvedli naslednje izzive: 1. Moj projekt, 2. Odprta vrata, 3. Perspektiva, 4. Moj osebni izziv in 5. Razprava.

Prav tako pa je naša šola na stopnji B1 tokrat bila v vlogi kontrolne skupine.

Podobno kot lani, je del projekta tudi to šolsko leto bila (začetna, vmesna in končna) evalvacija, ki smo jo tudi letos izvajali s pomočjo anketnih vprašalnikov.

foto gfm media

V šolskem letu 2017/2018 bo šola v vlogi kontrolne skupine, in sicer z enim oddelkom 2. letnikov in enim oddelkom 3. letnikov, kar pomeni, da bodo dijaki, 2x na leto, izpolnjevali anketni vprašalnik.

Šolski projektni tim na GFML sestavljajo:

• Karmen Stolnik – vodja šolskega projektnega tima
• Sonja Ferčak – učiteljica geo. in soc.
• mag. Nina Žuman – učiteljica kem.
• Liljana Fajdiga – šolska svetovalna delavka

Povezave na spletne strani projekta:
external http://www.zrss.si/ustart/
external http://www.youthstartproject.eu/

 ZRSS mizs logo
erasmus sponsor EU SR