fbpx

Prleški velikani v sobah spomina – akronim Prlek Veki ded

CILJI PROJEKTA

Projekt bo prispeval k več ciljem zadanih v Strategiji lokalnega razvoja LAS Prlekija. V največji meri posega na cilj izboljšanja samopodobe prebivalcev Prlekije, saj bo operacija s svojimi aktivnostmi dvignila spoznanje Prlekov o pomenu in delu velikih Prlekov v preteklosti. Z ureditvijo spominskih sob se bo trajno zaščitila snovna in nesnovna kulturna dediščina, ki se bo v obliki ohranjenega spomina in zapisane zgodbe prenašala v naslednje rodove. S postavitvijo krovne zgodbe in Vodiča po spominskih sobah Prlekije se bo projekt dotaknil tudi področja izobraževalnega turizma, lahko pa preraste tudi na druge veje v turizmu in gospodarstvu. S tem bo operacije prispevala tudi k cilju spodbujanja in povezovanja lokalne ekonomije s poudarkom na turizmu. Z organizacijo javnih dogodkov posegamo tudi na cilj izboljšanja ponudbe in dostopnosti do kulture, saj bodo dogodki in končni dosežki operacije namenjeni širšemu krogu ljudi, tako lokalnim prebivalcem, kakor tudi turistom in obiskovalce. Aktivnosti operacije prispevajo k doseganju cilja povečanja socialne vključenosti marginalnih skupin – tako z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami, kakor tudi z izvedbo javnih dogodkov, kjer bomo posebej pozorni na dostopnost vsebin tudi za invalidne osebe.

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA:

Skozi krovno zgodbo o velikih prleških možeh bomo povezali spominske sobe Prleških velikih mož v skupen vodič, ki bo opisal pomembnost prleškega prostora in njenih ljudi ter podrobneje predstavil vsako od teh sob. S pomočjo krovne zgodbe bodo lahko različne ciljne skupine od šolajoče se mladine do domačinov in turističnih obiskovalcev regije podrobneje spoznale nesnovno dediščino v obliki trajno zapisanega spomina in snovno dediščino vtkano v sobe spomina na te velikane.

Povezave:


CLLD vodoravno CMYK modraEKSRP PRP LEADER EU SLO barvniPrlekijaLAS