fbpx

Raznolikost nas bogati (Diversity Enriches Us)

Partnerji:

Portugalska: Bragamob (https://bragamobilityopen.com/); Nemčija: Kolping-Bildungswerk Paderborn (https://www.kolping-weiterbildung.de/); Irska: Your International Trainig (https://www.yourinternationaltraining.com/).

Trajanje projekta:

1. 12. 2021 - 1. 6. 2023

Cilji projekta:

  1. Dijaki in učitelji razvijajo kompetenco medkulturnosti in spoznajo vsaj 2 novi metodi dela vključevanja otrok iz drugačnih kulturnih okolij, ki ju nato na PUD-u/pri pouku preizkusijo pri lastnem delu.
  2. Vsaj 50 % udeležencev mobilnosti izboljša znanje tujega jezika in vsaj 30 % udeležencev mobilnosti se nauči osnovnega besedišča v novem tujem jeziku (portugalščini).
  3. Na področju internacionalizacije bomo do konca leta 2023 vzpostavili 2 novi kakovostni partnerstvi in izvedli 29 mobilnosti na področju PIU ter bomo vsaj 1x gostili tuje strokovne delavce.

Projekt financira Evropska Unija v sklopu projekta Erasmus+.

Izvedene aktivnosti: 

SL Sofinancira Evropska unija POS


Job Shadowing (sledenje na delovnem mestu): IES Consuelo Aranda Spain

Kot partnerska organizacija smo sodelovati s šolo IES Consuelo Aranda iz Španije.

V mesecu novembru 2022 so nas obiskali 3 učitelji iz Španije, ki so pri nas opazovali izvajanje učnega procesa, zlasti pa jih je zanimala uporaba IKT.

Učni izidi:

  • Razviti medkulturno kompetenco (spoznati drugo kulturo, tuji šolski sistem, nove metode dela, način dela z dijaki s posebnimi potrebami),
  • Razviti jezikovno kompetenco (uporaba tujega jezika, se naučiti osnov novega tujega jezika),
  • Razviti digitalno kompetenco (seznaniti se z opremo šole, spoznati in preizkusiti uporabo digitalnih orodij, digitalnih načinov komuniciranja, seznaniti se z načini poučevanja na daljavo)
  • Razviti organizacijske spretnosti.

externalJob shadowing – Obisk učiteljev iz Španije


Vključevanje otrok iz drugačnega kulturnega okolja v vrtce ter premagovanje kulturno  jezikovnih barier (INCLUDE YOU)

Partnerji:

GFML – Tiny Signers (Združeno kraljestvo) – Kolping Bildungwerk Paderborn (Nemčija)

Trajanje projekta:

1. 6. 2018 – 31. 5. 2020

Mobilnosti se bo v dveh letih udeležilo 30 dijakov programa predšolska vzgoja. Prvo leto bo na mobilnost odšlo 20 dijakov, od tega 10 dijakov v Nemčijo in 10 dijakov v Združeno kraljestvo. Drugo leto bo 10 dijakov odšlo na mobilnost v Nemčijo.

CILJI PROJEKTA:

  • dijaki bodo tekom mobilnosti osvojili vsaj dve metodi oz. vsaj dva vključevalna pristopa, ki ju bodo kasneje lahko uporabili v slovenskih vrtcih,
  • dijaki bodo povečali tolerantnost in empatijo, saj bodo delali v medkulturnem okolju,
  • dijaki bodo izboljšali svoje komunikacijske zmožnosti in razumevanje tujega jezika.

Dijaki bodo v času trajanja projekta okrepili tudi kompetenco medkulturnosti, izboljšali bodo učni uspeh pri tujem jeziku ter strokovnih modulih, z načrtovanjem in izvajanjem diseminacijskih aktivnosti bodo pridobili organizacijske spretnosti in medijske veščine. Prav tako se bo učinek mobilnosti odražal pri spremljevalnih osebah, in sicer predvsem v njihovem vključevanju pridobljenih spoznanj v letne delovne načrte ter pri prenosu novih spoznanj na sodelavce.

Projekt financira Evropska unija v sklopu Erasmus+ projekta. Stroški potovanja, bivanja in osnovni dnevni stroški so kriti s strani projekta.

Ožji projektni tim: Liljana Fajdiga, Barbara Špilak, Karmen Stolnik, Katja Peršak Hajdinjak, Nina Pečnik.

Izvedene aktivnosti:

erasmus piu


Jezikovno in znakovno sporazumevanje otrok v prvem starostnem obdobju (JeZNAK)

Projekt »Jezikovno in znakovno sporazumevanje otrok v prvem starostnem obdobju« je dvoletni projekt mobilnosti dijakov programa predšolska vzgoja Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, s katerim bomo pričeli v šolskem letu 2016/17 in zaključili v šolskem letu 2017/18.

S pomočjo mednarodne mobilnosti želimo 36 dijakom 2., 3. in 4. letnika (v posameznem letu se mobilnosti udeleži 18 dijakov) omogočiti izkušnje z njihovega strokovnega področja ter obogatiti in razširiti njihove strokovne kompetence.

Dijake, ki bodo sodelovali v projektu, smo izbrali na podlagi naslednjih kriterijev: motivacijsko pismo, ocene in znanje iz angleščine ter ocene praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. Starši so v ta namen podali svoje soglasje o sodelovanju dijakov. Neposredno pred odhodom na mobilnost bomo s starši dijakov izvedli še sestanek.
V pripravljalni fazi projekta bomo septembra 2016 z izbranimi dijaki izvedli projektne dneve, ko se bodo pripravljali na mobilnost iz strokovnih modulov (RUP, JIZ, KOV, PPO, VES) na temo Komunikacija z otroki prvega starostnega obdobja, se seznanili z značilnostmi šolskega sistema v Angliji in s programi predšolske vzgoje v tamkajšnjih vrtcih ter spoznavali geografske, zgodovinske in kulturne značilnost države. Pripravljali se bodo tudi pri urah angleščine, kjer bo poudarek na strokovnem besedišču ter se podrobneje seznanili z načinom opravljanja prakse v tamkajšnjih vrtcih in vodenjem dnevnikov.

Vsa zgoraj opisana pridobljena znanja in kompetence bodo integrirani v 14-dnevno praktično usposabljanje v vrtcih v mestu Leeds v Angliji. Utrjevali bomo mednarodne stike in ustvarjali nove učne poti ter vnašali evropsko zavest v aktivnosti na šoli. S pridobljenim znanjem ter s poudarkom na jezikovnem in znakovnem sporazumevanju v predšolskem obdobju želimo spodbujati široko jezikovno raznolikost in medkulturno zavest ter prispevati k pridobivanju ključnih kompetenc, potrebnih za uspešno poklicno pot dijakov.
Izkušnje, pridobljene v projektu, bodo dijake zagotovo dolgoročno zaznamovale. Med temeljne kratkoročne cilje štejemo poglobitev jezikovne kompetence komunikacije v tujem jeziku in inkomponiranje teoretičnih znanj strokovnega področja predšolske vzgoje v vsakodnevno delo z otroki ter tako usvajanje konkretnih kompetenc. Dolgoročno želimo pri dijakih krepiti medkulturno zavest in spoštovanje raznolikosti.

Dijaki bodo po izvedeni mobilnosti pridobili potrdilo Europass mobilnost.

Projekt financira Evropska unija v sklopu Erasmus+ projekta. Stroški potovanja, bivanja in osnovni dnevni stroški so kriti s strani projekta.

Ožji projektni tim: Liljana Fajdiga, Barbara Špilak, Karmen Stolnik, Mojca Vizjak Horvat, Mojca Polak Williams

Izvedene dejavnosti v okviru projekta v šol. l. 2017/18:

Izvedene dejavnosti v okviru projekta v šol. l. 2016/17:

logoGFML mail erasmus comenius
Priloge:
Download this file (Erasmus+ KA102 INCLUDE YOU.pdf)Erasmus+ KA102 INCLUDE YOU.pdf[ ]4724 kB