Na osnovi 4. člena Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti v srednji šoli (Uradni list RS 38/2009) in na osnovi Internega pravilnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer o prilagajanju šolskih obveznosti dijaku s statusom lahko dijaki in dijakinje Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki se poleg šolskih obveznosti redno ukvarjajo s športom ali drugimi dejavnostmi, zaprosijo za:
– status dijaka, ki se vzporedno izobražuje,
– status dijaka perspektivnega športnika,
– status dijaka vrhunskega športnika,
– status dijaka tekmovalca,
- status dijaka kulturnika.

STATUS DIJAKA, KI SE VZPOREDNO IZOBRAŽUJE:
Dijak, ki se hkrati izobražuje po več izobraževalnih programih – podatki o šoli, kjer se dijak vzporedno izobražuje in o izobraževalnem programu po katerem se vzporedno izobražuje.

STATUS DIJAKA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA / status športnika – A
Dijak, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti – potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije.

STATUS DIJAKA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA / status športnika – B
Dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez – potrdilo kluba in panožne športne zveze.

STATUS DIJAKA TEKMOVALCA

Dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave - podatki o organizaciji, ki vodi priprave na mednarodna priznanja o znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave. Dijak, ki zastopa šolo na športnih tekmovanjih, kulturnih prireditvah ter se pripravlja na tekmovanja v znanju.

STATUS DIJAKA KULTURNIKA

Dijak, ki se udejstvuje na kulturno umetniškem področju Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer ali izven in ima iz tega naslova obveznosti ter izkazuje izjemne dosežke na kulturno umetniškem področju v preteklem šolskem letu (dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih, natečajih, sodelovanje v projektih na državni ali mednarodni ravni ipd.) ali se v tekočem šolskem letu pripravlja na narodna ali mednarodna tekmovanja, natečaje, projekte idr.

external Pravilnik

POPOLNE VLOGE MORAJO BITI ODDANE NAJKASNEJE DO 30. SEPTEMBRA.