Operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacije se izvajajo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja:
8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Namen operacije je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva izkušenega učitelja za zagotovitev trajnejših učinkov.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanje in s tem prispeva k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2016
Operacija se je izvajala v obdobju od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2016.

Rezultati operacije:
Na operaciji smo zaposlili Viktorijo Ternar Horvat, učiteljico matematike, ki se je vključevala v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z dijaki. Sodelovala je pri ocenjevanju poskusnih matur in urejanju spletne učilnice moodle. Viktorija je izdelala računalniške plakate za matematično učilnico ter je sodelovala pri izdelavi gradiv za e-učbenik. V tem času se je tudi pripravljala na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, se seznanjala s šolsko zakonodajo, z internimi akti šole ter ostalim strokovnim gradivom.

Kandidatka se je v času operacije uspešno pripravila na samostojno opravljanje učiteljskega poklica in tako sedaj nadomešča učiteljico na porodniškem dopustu, delno pa je zaposlena tudi na projektu NA-MA POTI.

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017
Operacija se je izvajala v obdobju od 1. 12. 2016 do 31. 7. 2017.

Rezultati operacije:
Na operaciji smo zaposlili Martino Ščernjavič, magistrico profesorico sociologije in magistrico profesorico pedagogike, ki se je vključevala v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z dijaki. V tem času se je tudi pripravljala na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, se seznanjala s šolsko zakonodajo, z internimi akti šole ter ostalim strokovnim gradivom. Navajala se je na samostojno opravljanje učiteljskega poklica, pod vodstvom dodeljenega mentorja.

Kandidatka se je v času operacije uspešno pripravila na samostojno opravljanje učiteljskega poklica in tako sedaj poučuje v izobraževanju odraslih.

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017/II
Operacija se je izvajala v obdobju od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017.

Rezultati operacije:
Na operaciji smo zaposlili Tjašo Šuc Visenjak, magistrico profesorico nemščine kot tujega jezika in magistrico profesorico angleščine, ki se uspešno vključuje v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z dijaki. V tem času se je tudi pripravljala na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, se seznanjala s šolsko zakonodajo, z internimi akti šole ter ostalim strokovnim gradivom. Navajala se je na samostojno opravljanje učiteljskega poklica, pod vodstvom dodeljene mentorice. Kandidatka se bo v času operacije zagotovo uspešno pripravila na samostojno opravljanje učiteljskega poklica.

MIZS slo     EKP socialni sklad